Przejdź do treści

Zadania Oddziału

Zadania Oddziału Promocji Zdrowia

  • Inicjuje, organizuje, koordynuje, prowadzi i nadzoruje działalność oświatowo-zdrowotną w celu kształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych społeczeństwa.
  • Organizuje szkolenia metodyczne związane z realizacją programów prozdrowotnych.
  • Prowadzi dokumentację i ocenę efektów podejmowanych działań prozdrowotnych .
  • Współpracuje w działaniach z odpowiednimi komórkami organów administracji państwowej, samorządowej, mediami, kościołami i związkami wyznaniowymi, z organizacjami pożytku publicznego i innymi.
  • Realizuje programy prozdrowotne o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim i lokalnym.
  • Prowadzi kampanię społeczne, akcję i imprezy prozdrowotne .
  • Udostępnia materiały edukacyjno –informatyczne.