Przejdź do treści

Zamówienia publiczne

Zamówienia Publiczne

Informacja -polisy ubezpieczeniowe

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dotyczy zapytania ofertowego na realizację zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartość 30 000 euro na polisę ubezpieczeniową samochodów służbowych PSSE w Pruszkowie

Na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zamówienia publicznego, na polisę ubezpieczeniową samochodów służbowych PSSE w Pruszkowie, do dnia 14 grudnia 2018 roku do godziny 12:00 wpłynęła 1 oferta w wyznaczonym terminie oraz 1 oferta złożona po ww. terminie, oferta ta została rozpatrzona w związku z przesłaniem przez firmę w prawidłowym terminie zapytania o szczegółową specyfikację samochodów oraz z uwagi na nieobecność pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie spraw związanych z przetargiem co uniemożliwiło szybką odpowiedź na zapytanie wyznaczonym terminie.

Przetarg na sukcesywne dostarczanie na polisę ubezpieczeniową samochodów służbowych PSSE w Pruszkowie wygrała firma: Agencja Ubezpieczeniowa PZU S.A. Ewa Banasiewicz-Kaczmarczyk, 05-816 Michałowice, ul. Raszyńska 9 przedstawiając korzystniejszą ofertę, proponując ubezpieczenie komunikacyjne za oba samochody w łącznej cenie 3270 zł.

Druga firma startująca w przetargu tj. TUiR „WARTA” S.A. Anna Terlikowska Ubezpieczenia, 21-500 Biała Podlaska, ul. Narutowicza 10 przedstawiła ofertę gdzie łączna cena ubezpieczenia komunikacyjnego za oba samochody wynosiła 3523 zł.

Czytaj więcej

Informacja -paliwo

Informacja

Dotyczy zapytania ofertowego na realizację zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartość 30 000 euro na sukcesywną dostawę paliwa do samochodów służbowych na potrzeby PSSE w Pruszkowie.

Na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę paliwa do samochodów służbowych na potrzeby PSSE w Pruszkowie, do dnia 13 grudnia 2018 roku do godziny 12:00 nie wpłynęły żadne oferty.

W związku z tym na kolejny rok zostaje przedłużona umowa z obecną firmą: Galon Polska Sp. z o.o. 02-465
Warszawa, ul. Składowa 2; Stacja Paliw BP 05-816 Michałowice, Al. Powstańców Warszawy 17, Reguły.

 

Czytaj więcej

INFORMACJA -świadczenie usług z zakresu medycyny pracy

Informacja

Dotyczy zapytania ofertowego na realizację zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartość 30 000 euro na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy.

Na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zamówienia publicznego na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, do dnia 13 grudnia 2018 roku do godziny 12:00 nie wpłynęły żadne oferty.

W związku z tym na kolejny rok zostaje przedłużona umowa z obecną firmą:
WAND Sp. z o.o., 02-665 Warszawa, Aleja Wilanowska 368c/4.

 

Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - artykuły biurowe

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dotyczy zapytania ofertowego na realizację zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartość 30 000 euro na sukcesywne dostarczanie:

 • Część 1 – artykuły biurowe, piśmiennicze,
 • Część 2 – tonery i tusze,
 • Część 3 – pozostałe materiały,
 • Część 4 – środki czystości,
 • Część 5 – kalendarze.

 

na potrzeby PSSE w Pruszkowie.

 

Na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zamówienia publicznego, na dostawę artykułów biurowych, piśmienniczych, tonerów i tuszy, środków czystości, kalendarzy oraz pozostałych materiałów na potrzeby PSSE w Pruszkowie, do dnia 13 grudnia 2018 roku do godziny 12:00 wpłynęły 3 oferty.

Przetarg na sukcesywne dostarczanie ww. artykułów wygrała firma Calamus Beata Sadownik, ul. Leszczynowa 14, 05-800 Pruszków (zwana dalej Wykonawcą) przedstawiając najkorzystniejszą ofertę:

 • W części 1 Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za cenę: 9925,13 zł; czas realizacji 1 dzień roboczy od daty złożenia zamówienia.
 • W części 2 Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za cenę: 4870,41 zł; czas realizacji 1 dzień roboczy od daty złożenia zamówienia.
 • W części 3 Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za cenę: 335,95 zł; czas realizacji 1 dzień roboczy od daty złożenia zamówienia.
 • W części 4 Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za cenę: 17529,64 zł; czas realizacji 1 dzień roboczy od daty złożenia zamówienia.
 • W części 5 Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za cenę: 1608,24zł; czas realizacji 1 dzień roboczy od daty złożenia zamówienia.

 

 

Czytaj więcej

Zaproszenie do składania ofert -ubezpieczenie

Zaproszenie do składania ofert nr 4

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Pruszkowie  na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986), zgodnie z Regulaminem Zamówień Publicznych w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 30 000 euro zaprasza do składania ofert na polisę ubezpieczeniową samochodów służbowych PSSE w Pruszkowie.

Warunki zamówienia zawarte zostały w załączonym wzorze umowy.

 I.Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych OC i AC na samochody marki SKODA FABIA oraz VW POLO.

II.Kryterium wyboru:

Kryterium wyboru oferty jest cena (100%)

III.Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w sekretariacie w terminie do dnia 14 grudnia 2018 roku do godz. 12 z dopiskiem „Oferta cenowa na polisę ubezpieczeniową samochodów służbowych PSSE w Pruszkowie”

 1. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Zapytanie ofertowe ogłoszone zostało na stronie internetowej http://pruszkow.psse.waw.pl/ w zakładce: Aktualności i komunikaty w pod zakładce: Zamówienia publiczne.
 3. Wyniki zapytania ofertowego zostaną umieszczone na stronie internetowej jw.

IV.Wykaz załączników:

 1. Załącznik Nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 2. Załącznik Nr 2 – specyfikacja samochodów podlegających ubezpieczeniu.
 3. Załącznik Nr 3 – formularz ofertowy.
 4. Załącznik Nr 4 – ustanowienie pełnomocnictwa.

 

 

 

Czytaj więcej