Przejdź do treści

Zamówienia publiczne

Zamówienia Publiczne

Zaproszenie do składania ofert

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pruszkowie zgodnie z Regulaminem Zamówień Publicznych w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 30 000 euro zaprasza do składania ofert na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy.

Warunki zamówienia zawarte zostały w załączonym wzorze umowy.

       I.            Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług z zakresu medycyny pracy polegających na wykonaniu badań profilaktycznych pracowników Zamawiającego oraz kandydatów do pracy Zamawiającego tj. badań wstępnych, okresowych, kontrolnych.

    II.            Kryterium wyboru:

Kryterium wyboru oferty jest cena (100%). Umowa zostanie zawarta na czas określony od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

 1. Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w sekretariacie w terminie do dnia 8 grudnia 2017 roku do godziny 13 z dopiskiem „Oferta cenowa na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy PSSE w Pruszkowie”.

 1. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Zapytanie ofertowe ogłoszone zostało na stronie internetowej http://pruszkow.psse.waw.pl/ zakładka: zamówienia publiczne.
 3. Wyniki zapytania ofertowego zostaną umieszczone na stronie internetowej jw.
 4. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa zgodnie z załączonym projektem umowy stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Czytaj więcej

Zaproszenie do składania ofert na art. biurowe

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pruszkowie zgodnie z Regulaminem Zamówień Publicznych w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 30 000 euro zaprasza do składania ofert na sukcesywne dostarczanie:

 • Część 1 – artykuły biurowe, piśmiennicze,
 • Część 2 – tonery i tusze,
 • Część 3 – pozostałe materiały,
 • Część 4 – środki czystości
 • Część 5 – kalendarze

na potrzeby PSSE w Pruszkowie w formie rozeznania cenowego.

 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać sukcesywnie artykuły biurowe, piśmiennicze, tonery i tusze, pozostałe materiały oraz środki czystości własnym środkiem transportu w terminie wskazanym w ofercie. Warunki zamówienia zawarte zostały w załączonym wzorze umowy.
 2. Kryterium wyboru oferty jest cena (90%), czas realizacji (5%), jakość (5%).
 3. Umowa zostanie zawarta na czas określony od 1 stycznia 2018 roku do
  31 grudnia 2018 roku.
 4. Ofertę należy złożyć w sekretariacie w terminie do dnia 8 grudnia 2017 roku do godziny 13.00 z dopiskiem „Oferta cenowa na sukcesywną dostawę artykułów biurowych, piśmienniczych, tonerów i tuszy, pozostałych materiałów oraz środków czystości na potrzeby PSSE w Pruszkowie”.
 5. Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia lub na poszczególne części zamówienia przy czym każda z części będzie oceniana osobno.
 6. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 7. Zamówienie każdorazowo powinno być dostarczone na koszt Wykonawcy do siedziby PSSE w Pruszkowie ul. Armii Krajowej 2/4
 8. Zaproponowane w ofercie ceny brutto wybranych materiałów nie mogą ulec zmianie do 31 grudnia 2018 roku.
 9. Zapytanie ofertowe ogłoszone zostało na stronie internetowej http://pruszkow.psse.waw.pl/zakładka:zamówienia publiczne
 10. Wyniki zapytania ofertowego zostaną umieszczone na stronie internetowej jw.
 11. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa zgodnie z załączonym projektem umowy stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Czytaj więcej