Przejdź do treści

Zamówienia publiczne

Zamówienia Publiczne

Zaproszenie do składania ofert- materiały biurowe

Zaproszenie do składania ofert nr 3

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pruszkowie  na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986), zgodnie z Regulaminem Zamówień Publicznych w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 30 000 euro zaprasza do składania ofert na sukcesywne dostarczanie:

 

 • Część 1 – artykuły biurowe, piśmiennicze,
 • Część 2 – tonery i tusze,
 • Część 3 – pozostałe materiały,
 • Część 4 – środki czystości,
 • Część 5 – kalendarze.

 

Na potrzeby PSSE w Pruszkowie w formie rozeznania cenowego.

 

 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sukcesywnie artykuły biurowe, piśmiennicze, tonery i tusze, pozostałe materiały oraz środki czystości własnym środkiem transportu w terminie wskazanym w ofercie. Warunki zamówienia zawarte zostały w załączonym wzorze umowy.
 2. Kryterium wyboru oferty jest cena (90%), czas realizacji (5%), jakość (5%).
 3. Umowa zostanie zawarta na czas określony od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
 4. Ofertę należy złożyć w sekretariacie w terminie do dnia 13 grudnia 2018 roku do godz. 12.00 z dopiskiem „Oferta cenowa na sukcesywną dostawę artykułów biurowych, piśmienniczych, tonerów i tuszy, pozostałych materiałów oraz środków czystości na potrzeby PSSE w Pruszkowie”
 5. Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia lub na poszczególne części zamówienia przy czym każda z części będzie oceniana osobno.
 6. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 7. Zamówienie każdorazowo powinno być dostarczone na koszt Wykonawcy do siedziby PSSE w Pruszkowie ul. Armii Krajowej 2/4.
 8. Zaproponowane w ofercie ceny brutto wybranych materiałów nie mogą ulec zmianie do 31 grudnia 2019 roku.
 9. Zapytanie ofertowe ogłoszone zostało na stronie internetowej http://pruszkow.psse.waw.pl/ w zakładce: Aktualności i komunikaty w pod zakładce: Zamówienia publiczne.
 10. Wyniki zapytania ofertowego zostaną umieszczone na stronie internetowej jw.
 11. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa zgodnie z załączonym projektem projektem umowy stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Załączniki:

 1. Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy.
 2. Załącznik Nr 2 – wykaz zapotrzebowania na artykuły.
 3. Załącznik Nr 3 - wzór umowy

 

Czytaj więcej

Zaproszenie do składania ofert-paliwo

Zaproszenie do składania ofert nr 2

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Pruszkowie  na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986), zgodnie z Regulaminem Zamówień Publicznych w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 30 000 euro zaprasza do składania ofert na sukcesywną dostawę paliwa do samochodów służbowych na potrzeby PSSE w Pruszkowie w formie rozeznania cenowego.

Warunki zamówienia zawarte zostały w załączonym wzorze umowy.

       I.            Opis przedmiotu zamówienia:

Benzyna 95 w ilości: 900 litrów

    II.            Kryterium wyboru:

Kryterium wyboru oferty jest cena (50%) oraz jakość (50%). Umowa zostanie zawarta na czas określony od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

 III.            Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w sekretariacie w terminie do dnia 13 grudnia 2018 roku do godz. 12 z dopiskiem „sukcesywną dostawę paliwa do samochodów służbowych na potrzeby PSSE w Pruszkowie”

 1. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Zapytanie ofertowe ogłoszone zostało na stronie internetowej http://pruszkow.psse.waw.pl/ w zakładce: Aktualności i komunikaty w pod zakładce: Zamówienia publiczne.
 3. Wyniki zapytania ofertowego zostaną umieszczone na tronie internetowej jw.
 4. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa zgodnie z załączonym projektem umowy stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 IV.            Wykaz załączników:

 1. Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy.
 2. Załącznik Nr 2 – wzór umowy.

Czytaj więcej

Zaproszenie do składania ofert -medycyna pracy

Zaproszenie do składania ofert nr 1

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pruszkowie  na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986), zgodnie z Regulaminem Zamówień Publicznych w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 30 000 euro zaprasza do składania ofert na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy.

Warunki zamówienia zawarte zostały w załączonym wzorze umowy.

       I.            Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług z zakresu medycyny pracy polegających na wykonaniu badań profilaktycznych pracowników Zamawiającego oraz kandydatów do pracy Zamawiającego tj. badań wstępnych, okresowych, kontrolnych.

    II.            Kryterium wyboru:

Kryterium wyboru oferty jest cena (100%). Umowa zostanie zawarta na czas określony od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

 III.            Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w sekretariacie w terminie do dnia 13 grudnia 2018 roku do godz. 12 z dopiskiem „Oferta cenowa na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy PSSE w Pruszkowie”

 1. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Zapytanie ofertowe ogłoszone zostało na stronie internetowej http://pruszkow.psse.waw.pl/ w zakładce: Aktualności i komunikaty w pod zakładce: Zamówienia publiczne.
 3. Wyniki zapytania ofertowego zostaną umieszczone na tronie internetowej jw.
 4. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa zgodnie z załączonym projektem umowy stanowiącej załącznik
  nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 IV.            Wykaz załączników:

 1. Załącznik Nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 2. Załącznik Nr 2 – formularz ofertowy.
 3. Załącznik Nr 3 – wzór umowy.

Czytaj więcej

Zaproszenie do składania ofert

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pruszkowie zaprasza do składania ofert na polisę ubezpieczeniową samochodu służbowego PSSE w Pruszkowie.

 

Warunki zamówienia zawarte zostały w załączonym wzorze umowy.

       I.            Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz zamawiającego usług z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych OC, NNW i AC na samochód marki VW Polo .

    II.            Kryterium wyboru:

Kryterium wyboru oferty jest cena (100%).

 1. Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w sekretariacie w terminie do dnia 16 grudnia 2017 roku do godziny 12.00 z dopiskiem „Oferta cenowa na polisę ubezpieczeniową samochodu służbowego PSSE w Pruszkowie”.

 1. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Zapytanie ofertowe ogłoszone zostało na stronie internetowej http://pruszkow.psse.waw.pl/ zakładka:zamówienia publiczne.
 3. Wyniki zapytania ofertowego zostaną umieszczone na stronie internetowej jw.
 4. Wykaz załączników:
 5. Załącznik Nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 6. Załącznik Nr 2 – specyfikacja samochodu podlegającego ubezpieczeniu
 7. Załącznik Nr 3 – formularz ofertowy
 8. Załącznik Nr 4 – ustanowienie pełnomocnictwa
 9. Załącznik Nr 5 – oferta.pdf

Czytaj więcej

Zaproszenie do składania ofert na paliwo

Zaproszenie do składania ofert

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pruszkowie zgodnie z Regulaminem Zamówień Publicznych w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 30 000 euro zaprasza do składania ofert na sukcesywną dostawę paliwa do samochodów służbowych na potrzeby PSSE w Pruszkowie
w formie rozeznania cenowego.

Warunki zamówienia zawarte zostały w załączonym wzorze umowy.

       I.            Opis przedmiotu zamówienia

Benzyna 95 w ilości: 900 litrów

    II.            Kryterium wyboru

Kryterium wyboru oferty jest cena (100%). Okresem na jaki zostanie zawarta umowa jest okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

 1. Termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w sekretariacie w terminie do dnia 8 grudnia 2017 roku
do godziny 12 z dopiskiem „Oferta cenowa na sukcesywną dostawę paliwa
do samochodów służbowych na potrzeby PSSE w Pruszkowie”.

 1. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Zapytanie ofertowe ogłoszone zostało na stronie internetowej http://pruszkow.psse.waw.pl/ zakładka: zamówienia publiczne.
 3. Wyniki zapytania ofertowego zostaną umieszczone na stronie internetowej jw.
 4. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa zgodnie z załączonym projektem umowy stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 5. Wykaz załączników

Czytaj więcej