Przejdź do treści

Zaproszenie do składania ofert -ubezpieczenie

Zaproszenie do składania ofert -ubezpieczenie

Zaproszenie do składania ofert nr 4

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Pruszkowie  na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986), zgodnie z Regulaminem Zamówień Publicznych w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 30 000 euro zaprasza do składania ofert na polisę ubezpieczeniową samochodów służbowych PSSE w Pruszkowie.

Warunki zamówienia zawarte zostały w załączonym wzorze umowy.

 I.Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych OC i AC na samochody marki SKODA FABIA oraz VW POLO.

II.Kryterium wyboru:

Kryterium wyboru oferty jest cena (100%)

III.Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w sekretariacie w terminie do dnia 14 grudnia 2018 roku do godz. 12 z dopiskiem „Oferta cenowa na polisę ubezpieczeniową samochodów służbowych PSSE w Pruszkowie”

  1. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
  2. Zapytanie ofertowe ogłoszone zostało na stronie internetowej http://pruszkow.psse.waw.pl/ w zakładce: Aktualności i komunikaty w pod zakładce: Zamówienia publiczne.
  3. Wyniki zapytania ofertowego zostaną umieszczone na stronie internetowej jw.

IV.Wykaz załączników:

  1. Załącznik Nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
  2. Załącznik Nr 2 – specyfikacja samochodów podlegających ubezpieczeniu.
  3. Załącznik Nr 3 – formularz ofertowy.
  4. Załącznik Nr 4 – ustanowienie pełnomocnictwa.

 

 

 

Wróć