Przejdź do treści

Zamówienia publiczne

Zamówienia Publiczne

Zaproszenie do składania ofert 2 (paliwo)

Zaproszenie do składania ofert nr 2

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Pruszkowie  na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843), zgodnie z Regulaminem Zamówień Publicznych w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 30 000 euro zaprasza do składania ofert na sukcesywną dostawę paliwa do samochodów służbowych na potrzeby PSSE w Pruszkowie w formie rozeznania cenowego.

Warunki zamówienia zawarte zostały w załączonym wzorze umowy.

       I.            Opis przedmiotu zamówienia:

Zabezpieczenie potrzeb paliwowych (benzyna 95 w ilości ok 1300 litrów) dla samochodów służbowych PSSE w Pruszkowie.

    II.            Kryterium wyboru:

Kryterium wyboru oferty jest możliwość wystawienia faktury miesięcznej za paliwo/płatność bezgotówkowa (70%) oraz lokalizacja stacji od siedziby PSSE w Pruszkowie (30%). Umowa zostanie zawarta na czas określony od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

 III.            Termin składania ofert:

 1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie w terminie do dnia 20 grudnia 2018 roku do godz. 12 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta cenowa na polisę ubezpieczeniową samochodów służbowych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (PSSE) w Pruszkowie”
 2. Oferty można złożyć osobiście w siedzibie PSSE w Pruszkowie przy ul. Armii Krajowej 2/4, 05-800 Pruszków bądź drogą pocztową, przy czym należy pamiętać, że za datę złożenia oferty uznaje się datę stempla pocztowego.
 3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Zapytanie ofertowe ogłoszone zostało na stronie internetowej http://pruszkow.psse.waw.pl/ w zakładce: Aktualności i komunikaty w pod zakładce: Zamówienia publiczne.
 5. Wyniki zapytania ofertowego zostaną umieszczone na tronie internetowej jw.
 6. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa zgodnie z załączonym projektem umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 IV.            Wykaz załączników:

 1. Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy.
 2. Załącznik Nr 2 – wzór umowy.

Czytaj więcej

Zaproszenie do składania ofert (materiały biurowe)

Zaproszenie do składania ofert nr 1

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Pruszkowie  na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843) zgodnie z Regulaminem Zamówień Publicznych w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 30 000 euro zaprasza do składania ofert na sukcesywne dostarczanie:

 

 • Część 1 – artykuły biurowe, piśmiennicze,
 • Część 2 – tonery i tusze,
 • Część 3 – pozostałe materiały,
 • Część 4 – środki czystości,

 

Na potrzeby PSSE w Pruszkowie w formie rozeznania cenowego.

 

 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sukcesywnie artykuły biurowe, piśmiennicze, tonery i tusze, pozostałe materiały oraz środki czystości własnym środkiem transportu w terminie wskazanym w ofercie. Warunki zamówienia zawarte zostały w załączonym wzorze umowy.
 2. Kryterium wyboru oferty jest cena (50%), czas realizacji (30%), odległość od PSSE w Pruszkowie (20%).
 3. Umowa zostanie zawarta na czas określony od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
 4. Ofertę należy złożyć w sekretariacie w terminie do dnia 16 grudnia 2019 roku do godz. 12.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta cenowa na sukcesywną dostawę artykułów biurowych, piśmienniczych, tonerów i tuszy, pozostałych materiałów oraz środków czystości na potrzeby PSSE w Pruszkowie”
 5. Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia lub na poszczególne części zamówienia przy czym każda z części będzie oceniana osobno.
 6. Oferty można złożyć osobiście w siedzibie PSSE w Pruszkowie przy ul. Armii Krajowej 2/4, 05-800 Pruszków bądź drogą pocztową, przy czym należy pamiętać, że za datę złożenia oferty uznaje się datę stempla pocztowego.
 7. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 8. Zamówienie każdorazowo powinno być dostarczone na koszt Wykonawcy do siedziby PSSE w Pruszkowie ul. Armii Krajowej 2/4.
 9. Zaproponowane w ofercie ceny brutto wybranych materiałów nie mogą ulec zmianie do 31 grudnia 2019 roku.
 10. Zapytanie ofertowe ogłoszone zostało na stronie internetowej http://pruszkow.psse.waw.pl/ w zakładce: Aktualności i komunikaty w pod zakładce: Zamówienia publiczne.
 11. Wyniki zapytania ofertowego zostaną umieszczone na stronie internetowej jw.
 12. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa zgodnie z załączonym projektem umowy stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Załączniki:

 1. Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy.
 2. Załącznik Nr 2 – wykaz zapotrzebowania na artykuły.
 3. Załącznik Nr 3 – wzór umowy.

Czytaj więcej

Informacja -polisy ubezpieczeniowe

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dotyczy zapytania ofertowego na realizację zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartość 30 000 euro na polisę ubezpieczeniową samochodów służbowych PSSE w Pruszkowie

Na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zamówienia publicznego, na polisę ubezpieczeniową samochodów służbowych PSSE w Pruszkowie, do dnia 14 grudnia 2018 roku do godziny 12:00 wpłynęła 1 oferta w wyznaczonym terminie oraz 1 oferta złożona po ww. terminie, oferta ta została rozpatrzona w związku z przesłaniem przez firmę w prawidłowym terminie zapytania o szczegółową specyfikację samochodów oraz z uwagi na nieobecność pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie spraw związanych z przetargiem co uniemożliwiło szybką odpowiedź na zapytanie wyznaczonym terminie.

Przetarg na sukcesywne dostarczanie na polisę ubezpieczeniową samochodów służbowych PSSE w Pruszkowie wygrała firma: Agencja Ubezpieczeniowa PZU S.A. Ewa Banasiewicz-Kaczmarczyk, 05-816 Michałowice, ul. Raszyńska 9 przedstawiając korzystniejszą ofertę, proponując ubezpieczenie komunikacyjne za oba samochody w łącznej cenie 3270 zł.

Druga firma startująca w przetargu tj. TUiR „WARTA” S.A. Anna Terlikowska Ubezpieczenia, 21-500 Biała Podlaska, ul. Narutowicza 10 przedstawiła ofertę gdzie łączna cena ubezpieczenia komunikacyjnego za oba samochody wynosiła 3523 zł.

Czytaj więcej