Przejdź do treści

OFERTA PRACY W SEKCJI EPIDEMIOLOGII

Komunikaty NDS NDN

Komunikaty Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń
i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

Czytaj więcej

OFERTA PRACY W SEKCJI EPIDEMIOLOGII

NIEZBĘDNE WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ KANDYDAT DO PRACY
W SEKCJI EPIDEMIOLOGII


Komórka organizacyjna: Oddział Nadzoru - Sekcja Epidemiologii

Opis stanowiska:

1. egzekwowanie ustawowego obowiązku zgłaszania zatruć, zakażeń i zachorowań na choroby zakaźne;
2. prowadzenie rejestrów zatruć, zakażeń i zachorowań na choroby zakaźne, w tym przenoszonych drogą płciową, pasożytniczych i odzwierzęcych;
3. gromadzenie danych i analiza przyczyn zakażeń szpitalnych, w tym zapobieganie zakażeniom krwiopochodnym;
4. prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych;
5. nadzór osób chorych na choroby zakaźne, ich otoczenia i ognisk zachorowań;
6. udział w działaniach w sytuacjach kryzysowych związanych z wystąpieniem masowych zachorowań na choroby zakaźne oraz w przypadku ataku bioterrorystycznego;
7. planowanie działań w sytuacjach kryzysowych, w tym w przypadku występowania niebezpiecznej choroby zakaźnej, masowych zachorowań na choroby zakaźne, ataku bioterrorystycznego;
8. organizowanie szkoleń dotyczących stosowania procedur w sytuacjach kryzysowych;

Wymagania:
• wykształcenie wyższe
• znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
• umiejętność obsługi komputera (MS Office: Word, Excel);
• dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole;
• umiejętność pracy pod presją oraz warunkach stresu;
• sumienność, dokładność, komunikatywność, uprzejmość, odpowiedzialność, dyspozycyjność;
• chęć podejmowania wyzwań i samokształcenia;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys i list motywacyjny;
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

Oferujemy:
• interesującą i odpowiedzialną pracę;
• możliwość zdobycia cennych doświadczeń;
• pracę na pełen etat w równoważnym czasie pracy;
• wynagrodzenie zależne od kwalifikacji i doświadczenia.
Osoby zainteresowane ofertą i spełniające podane wymagania prosimy o przesłanie swojego CV i listu motywacyjnego wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych w celach rekrutacyjnych na adres e-mail: pruszkow@psse.waw.pl lub pocztą na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pruszkowie, ul. Armii Krajowej 2/4, 05-800 Pruszków z dopiskiem na kopercie „oferta pracy”.
Zastrzegamy prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

Inne informacje:

 1. Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

  a) Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Pruszkowie 05-800 Pruszków ul. Armii Krajowej 2/4, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego”.


.......................................................

Podpis kandydata do pracy

            b) Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Pruszkowie 05-800 Pruszków ul. Armii Krajowej 2/4, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.”


.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 1. a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

„Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych"

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pruszkowie, ul. Armii Krajowej 2/4, 05-800 Pruszków, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pruszkowie;
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:
  • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pruszkowie, ul. Armii Krajowej 2/4, 05-800 Pruszków
  • e-mail: iod@psse.pruszkow.pl
 3. Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Pruszkowie na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, ale cofnięcie zgody uniemożliwi kontynuację procesu rekrutacji obecnie i w przyszłości (do czasu ponownego wyrażenia zgody);
 5. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii;
 6. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż czas rekrutacji (obecnej i przyszłej), a po jej zakończeniu – przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, wynikający z przepisów odrębnych;
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Pruszkowie. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. Ograniczenia realizacji tych praw mogą wynikać jedynie z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
 8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 9. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pruszkowie.


.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

Wróć