Przejdź do treści

Projekt KIK/35 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Projekt KIK/35 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Projekt „Zapobieganie zakażeniom HCV”

www.swiss-contribution.admin.ch/poland
www.programszwajcarski.gov.pl

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

W dniu 24 maja 2012 r. w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) podpisana została Umowa w sprawie realizacji projektu nr KIK/35 „Zapobieganie zakażeniom HCV” pomiędzy Biurem do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej, a Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny – Realizatorem projektu.
W celu realizacji projektu Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny nawiązał współpracę partnerską z następującymi instytucjami:
1) Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
2) Uniwersytetem Medycznym w Lublinie,
3) Głównym Inspektoratem Sanitarnym.
Projekt realizowany będzie w latach 2012-2016, a jego szacowane całkowite koszty kwalifikowane wynoszą 4.669.907 CHF, z czego:
1) kwota 3.969.421 CHF, stanowiąca 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych będzie dofinansowaniem strony szwajcarskiej,
2) kwota 700.486 CHF, stanowiąca 15% całkowitych kosztów kwalifikowanych będzie wkładem krajowym.

Projekt „Zapobieganie zakażeniom HCV” wpisuje się swoimi założeniami w:
1) dokument towarzyszący realizacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007–2013 „Strategia Rozwoju Ochrony Zdrowia w Polsce na lata 2007–2013”, przyjęty 21 czerwca 2005 r. przez Radę Ministrów,
2) Narodowy Program Zdrowia na lata 2007–2015, w szczególności w cele strategiczne:
7 – „Zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom”
i 8 – „Zmniejszenie różnic społecznych i terytorialnych w stanie zdrowia populacji” oraz cele operacyjne 5 -„Ograniczenie używania substancji psychoaktywnych
i związanych z tym szkód zdrowotnych” i 15 - „Zwiększenie i optymalne wykorzystanie systemu ochrony zdrowia oraz infrastruktury samorządowej dla potrzeb promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej”.
Warto również wskazać na Światową Deklarację Zdrowia, przyjętą w 1998 roku przez Polskę na Światowym Zgromadzeniu Zdrowia, która potwierdza, że zdrowie jest jednym
z podstawowych praw jednostki ludzkiej. Projekt „Zapobieganie zakażeniom HCV” odpowiada na:
1) założenia Strategii Zdrowia 21 – zdrowie dla wszystkich w XXI wieku – określającej kierunki polityki zdrowotnej Światowej Organizacji Zdrowia w Europie,
2) założenia programu Unii Europejskiej w dziedzinie zdrowia publicznego (decyzja 1786/2002/WE),
3) Decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1350/2007/WE z dnia 23 października 2007 ustanawiającej Drugi Wspólnotowy Program w Dziedzinie Zdrowia na lata 2008–2013.

Dnia 19 maja 2004 r., podczas szczytu Szwajcaria - UE, strona szwajcarska zadeklarowała gotowość ustanowienia szwajcarskiego programu pomocowego. Negocjacje w tym zakresie, pomiędzy Komisją Europejską a Rządem Szwajcarii zakończyły się dnia 27 lutego 2006 r. Efektem negocjacji było podpisanie tzw. Memorandum of Understanding. Zgodnie z postanowieniami Memorandum of Understanding, Polsce, jako jednemu z 10 państw - beneficjentów, przypadło 489 020 mln CHF, co stanowi 49% całkowitej puli środków pomocowych.

Negocjacje szczegółowych warunków udzielenia pomocy finansowej zakończyły się 20 grudnia 2007 r. podpisaniem między Szwajcarską Radą Federalną a Rządem Polski Umowy Ramowej o wdrażaniu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, którego celem jest zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych pomiędzy Polską a innymi krajami rozszerzonej Unii Europejskiej.

Wróć