Przejdź do treści

O nas

O Stacji

Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Pruszkowie pełniącym jednocześnie funkcję Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pruszkowie jest Magdalena Naparty.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pruszkowie została utworzona w 1960 roku i obszarem działania obejmuje powiat pruszkowski: gminy Pruszków, Piastów, Michałowice, Nadarzyn, Raszyn oraz Brwinów.

Głównym celem działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie jest ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych poprzez realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1412), w szczególności przez sprawowanie nadzoru nad:

 • realizacją szczepień ochronnych i zapobieganiem szerzeniu się chorób zakaźnych i zakażeń
 • rejestracją i opracowaniem przypadków zachorowań/podejrzeń zachorowań na choroby zakaźne
 • warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne
 • zapewnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, żywienia i przedmiotów użytku
 • warunkami higieny środowiska
 • warunkami środowiska pracy w zakładach pracy
 • warunkami higieny procesów nauczania i wychowania oraz higieny wypoczynku i rekreacji

Wykonywanie powyższych zadań polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej w zakładach produkujących i wprowadzających żywność do obrotu, podmiotach wykonujących działalność leczniczą, zakładach pracy, obiektach użyteczności publicznej, a także placówkach nauczania i wychowania.

Działalność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego polega na kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących:

 • szczepień ochronnych i zapobieganiu zakażeniom
 • wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
 • warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego
 • nadzoru nad jakością zdrowotna żywności
 • warunków zdrowotnych produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością oraz kosmetykami
 • warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy
 • higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz higieny procesów nauczania
 • utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, zakładów pracy, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Działalność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego polega w szczególności na:

 • uczestniczeniu w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych
 • uzgadnianiu dokumentacji projektowej dotyczącej budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych, nowych materiałów i procesów technologicznych przed zastosowaniem w produkcji lub budownictwie
 • uzgadnianiu miejscowych projektów planów zagospodarowania przestrzennego, ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych
 • opiniowaniu programów dostosowania zakładów do wymagań określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenie i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739)